Tjuonajokk
JanAir.


Bild nr 75
N 67 36.869, E 19 01.101